Wynik przetargu

Wynik Przetargu - Remont, przebudowa i budowa w budynku

stopka po ryby

 

Brzeźnica dnia, 19.08.2014

OSP/1/2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Dotyczy : „Remont, przebudowa i budowa w budynku oraz remont infrastruktury wokół niego w celu utworzenia Izby regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy”

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont, przebudowa i budowa w budynku oraz remont infrastruktury wokół niego w celu utworzenia Izby regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy”w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 2 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2:

 

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 2 złożoną przez :

Firma Usługowo – Remontowo-Budowlana

Andrzej Szymula

34-115 Ryczów, Łączany 373

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

USŁUGI BUDOWLANE – Antoni Dębski

34-116 Spytkowice

Bachowice , ul. Górki 40A

422.670,74

72,62

2.

Firma Usługowo Budowlana Szymula Andrzej Łączany 373

34-115 RYCZÓW

305.704,61

100

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Data podpisania umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092 lub emailem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

Do wiadomości :

1. USŁUGI BUDOWLANE – Antoni Dębski 34-116 Spytkowice Bachowice , ul. Górki 40A

2. Firma Usługowo Budowlana Szymula Andrzej Łączany 373 , 34-115 RYCZOW

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

NASZA STRAŻ

wfos