Przetarg - Remont, przebudowa i budowa w budynku

Przetarg - Remont, przebudowa i budowa w budynku

stopka po ryby
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ospbrzeznica.pl, www.brzeznica.pl

 

Brzeźnica: Remont, przebudowa i budowa w budynku oraz remont infrastruktury wokół niego w celu utworzenia Izby regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy

 


Numer ogłoszenia: 150913 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy , Brzeźnica 190, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 33 879 21 41, faks 33 879 20 92.

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont, przebudowa i budowa w budynku oraz remont infrastruktury wokół niego w celu utworzenia Izby regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remont, przebudowa i budowa w budynku oraz remont infrastruktury wokół niego w celu utworzenia Izby regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy. 1) Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlano - remontowych obejmujących w szczególności: 1.ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE BUDYNKU 1.1 Remont pokrycia dachu w tym: remont pokrycia dachu , uzupełnienie i wymiana częściowa dachówki ceramicznej i gąsiorów, wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką , wymiana obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej, wymiana rynien dachowych stalowych na (systemowe) półokrągłe, wymiana rur spustowych stalowych na (systemowe) okrągłe , montaż ław kominiarskich systemowych, montaż płotka przeciw śniegowego , montaż włazu dachowego. 1.2. Remont stropu nad parterem w tym : rozebranie elementów stropów drewnianych, podłóg ślepych, rozebranie ścian , filarów i kolumn z cegieł na zaprawie, rozebranie schodów ( biegów) o konstrukcji drewnianej, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej o gr 20 cm, izolacje z folii polietylenowej, ślepa podłoga z płyt OSB, schody drewniane dwubiegowe prostobieżne, balustrady schodowe. 1.3. Tynki i okładziny wewnętrzne w tym : okładziny gipsowo kartonowe na stropach, ścianach, tynki gładzie jednowarstwowe wewnętrzne , dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, remont posadzek w tym rozbiórka podług drewnianych, wykonanie chudziaka, izolacja z papy termozgrzewalnej, z płyt styropianowych, wylewka cementowa, ułożenie płytek, wykonanie cokolika. 1.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w tym : wymiana okien skrzynkowych na okna uchylno - rozwieralne z PCV, obsadzenie podokienników - parapet wewnętrzny , wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej , wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe 1.5. Elewacja, schody zewnętrzne, pochylnia w tym : oczyszczenie elewacji drewnianej z wygładzeniem powierzchni, zdjęcie farby olejnej, spoinowanie murów, hydrofobizacja , budowa pochylni dla niepełnosprawnych, remont schodów zewnętrznych. 1.6. Zagospodarowanie terenu w tym wykonanie : mechaniczne i ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, krawężniki betonowe najazdowe , obrzeża betonowe, nawierzchnie z kostki brukowej, ogrodzenie systemowe, bramy stalowe. 2 . INSTALACJE SANITARNE , C.O. I GAZU 2.1.instalacja c.o - urządzenia i rurociągi 2.2. Grzejniki 2.3. Instalacja wewnętrzna gazu 3. INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WOD-KAN 3.1 Instalacja wodociągowa wody zimnej 3.2 Instalacja wody ciepłej 3.3 Kanalizacja sanitarna 4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE WRAZ Z INSTALACJĄ PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU 4.1 Instalacje elektryczne zewnętrzne 4.2. Instalacje elektryczne wewnętrzne 2) INWESTYCJA OBEJMUJE ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA w tym: stoły konferencyjne - 4 szt., gabloty wystawiennicze - 4 szt, podwieszany system wystawienniczy aneks kuchenny - zestaw zintegrowany (sprzęt AGD wolnostojący tj. zamontowany na blacie zlewozmywak z szafką, lodówka i kuchenka gazowa) - 1 kpl.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.26.25.00-6, 45.26.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych ) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 25.07.2014r do godz. 10:00 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a ) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Brzeźnica, Nr 49 8112 0008 0000 0752 2000 0010 z podaniem tytułu: Wadium - Remont, przebudowa i budowa w budynku oraz remont infrastruktury wokół niego w celu utworzenia Izby regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. w celu potwierdzenia warunków posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia : Wykonawca musi wykazać, że wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną (odpowiadającą rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia) w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanej w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości daty i miejsca wykonania. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto, którego przedmiotem była/y modernizacja, remont lub przebudowa, budowa budynku odpowiadająca rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. W celu potwierdzenia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ) w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje: osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym, co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj.: a) osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej - do pełnienia funkcji kierownika budowy b) osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci instalacji sanitarnych c) osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci instalacji gazowych d) osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci instalacji elektrycznej
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum 300.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty, kalkulacja wykonania robót

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy następujących przypadkach: 1) Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy a w szczególności zmiany przepisów podatkowych. 2) Zmiany nazwy lub adresu wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno prawnej - przekształceniem. 3) Zmiany terminu realizacji zamówienia będącego wynikiem: a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub przyczyn technologicznych albo technicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru, termin realizacji zadania zostanie przedłużony o taką ilość dni kalendarzowych na jaką roboty zostały przerwane. b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych. Termin wykonania zamówienia zostanie przesunięty odpowiednio o czas: - wstrzymania robót ze względu na warunki atmosferyczne, - niezbędny do wykonania robót nieprzewidzianych. b) Wstrzymania robót budowlanych przez uprawniony organ c) Zmiany osób, które będą kierować wykonaniem zamówienie. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach: 1- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 2- niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 3- jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja. 6.2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 6.3. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ospbrzeznica.pl, www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Gminy w Brzeźnicy, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, pok. nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania:

 

1. SIWZ pobierz
2. Załącznik nr 10 przedmiary robót, kalkulacja wykonania robót, wykaz wyposażenia pobierz
3. Załącznik nr 11 dokumentacja techniczna pobierz

NASZA STRAŻ

wfos