Kompetencje zarządu

Do zadań zarządu OSP Brzeźnica należy:

    reprezentowanie interesów OSP
realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
zwoływanie walnego zebrania,
niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie
zarządu i komisji rewizyjnej,
udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,
opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań
z ich wykonania walnemu zebraniu,
zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych
w zakresie zwykłego zarządu,
przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami
o przyznanie odznaczeń i odznak,
tworzenie jednostek operacyjno-technicznych,
organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołówkulturalno-oświatowych
i sportowych,
dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu

NASZA STRAŻ

wfos